Naam, Zetel en Duur
Artikel 1

1. De vereniging draagt de naam: Heemkundekring Bergeijk
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Bergeijk. Het werkgebied omvat de gemeente Bergeijk, met haar dorpen Bergeijk, Luyksgestel, Riethoven en Westerhoven.
3. Zij is opgericht op twintig september tweeduizend vier en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

Doel
Artikel 2

1. De vereniging heeft ten doel: het onderzoeken en bestuderen van de aspecten die tot het begrip heemkunde behoren, zoals geschiedenis, volksleven, landschapsontwikkeling, toponiemen, milieu, etcetera.
2. Het bewaren en/of veiligstellen van heemkundige goederen, voorwerpen, volkstaal, oudheidkundige gegevens en archieven.
3. Het bevorderen van publicaties, lezingen en tentoonstellingen op lokaal historisch gebied.
Ze tracht dit doel te bereiken door het onderzoeken, bestuderen en veiligstellen van heemkundige belangrijke terreinen, goederen, zaken, voorwerpen en oudheidkundige gegevens in en van het werkgebied en zijn omgeving, door het organiseren van excursies, lezingen en tentoonstellingen, hetzij zelfstandig, hetzij in samenwerking met andere groeperingen of instanties, alsmede door het instellen en vormen van studiegroepen en het deelnemen aan activiteiten van andere verenigingen, die met het genoemd doel verband houden of daartoe van belang zijn, alles in de ruimste zin van - het woord.

Lidmaatschap
Artikel 3

De vereniging heeft:
1. ereleden;
2. leden;
3. begunstigers.
Ereleden zijn zij die wegens buitengewone verdiensten jegens de vereniging of jegens de heemkunde in het algemeen daartoe zijn benoemd. Leden zijn zij die zich als zodanig aangemeld hebben bij een der bestuursleden. Begunstigers zijn zij die de vereniging financieel steunen.

Artikel 4

Uitsluitend aan de ereleden en de leden komt het recht toe, te stemmen over personen en zaken.

Artikel 5

Ereleden worden op voorstel van het bestuur door de ledenvergadering bij twee/derde meerderheid benoemd. Ereleden zijn ontheven van de verplichting tot het betalen van de contributie.

Artikel 6

Het lidmaatschap eindigt door opzegging, overlijden of royement door het bestuur, behoudens de mogelijkheid om binnen een maand na het royement in beroep te gaan bij de Algemene Vergadering, die alsdan in hoogste instantie beslist. Royement heeft - plaats door het bestuur, op gronden door het Huishoudelijk Reglement vastgesteld, en voorts in alle gevallen, waarin het betrokken lid naar het oordeel van het bestuur handelt in strijd met de statuten, doelstelling of belangen der vereniging.

Geldmiddelen
Artikel 7

De inkomsten van de vereniging bestaan uit de contributie der leden, entreegelden, legaten, schenkingen, subsidies en toevallige baten.
Geldmiddelen ontvangen ter besteding voor een bepaald doel, zullen slechts voor dit - doel worden aangewend, tenzij de schenker desgevraagd anders beschikt.

Bestuur
Artikel 8

1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal, doch minstens vijf personen, van wie drie de functies vervullen van onderscheidenlijk voorzitter, secretaris en penningmeester. De functies worden door het bestuur onderling verdeeld.
2. Het bestuur wordt gekozen op een ledenvergadering uit en door de gewone leden, op de wijze zoals bepaald in het Huishoudelijk Reglement, waardoor eveneens wordt bepaald wie verkiesbaar is. In tussentijdse vacatures wordt op gelijke wijze voorzien.
3. Een bestuurslid kan te allen tijde door de ledenvergadering worden ontslagen of geschorst.

Artikel 9

Het bestuur beslist bij meerderheid van stemmen. Geen beslissingen kunnen genomen worden indien niet minstens de helft van de bestuursleden ter vergadering aanwezig is.

Artikel 10

De bestuursleden hebben zitting voor de tijd, bepaald in het Huishoudelijk Reglement, en treden af volgens een conform dat reglement opgesteld rooster. Een tussentijds gekozen bestuurslid treedt af op de datum waarop degene in wiens plaats hij getreden is, afgetreden zou zijn.

Artikel 11

De voorzitter, secretaris en penningmeester, vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechte. Voor het beschikken over saldi bij banken en girodiensten is de handtekening van de penningmeester voldoende.
Voor het aangaan van geldleningen, voor het kopen, vervreemden, bezwaren of verhuren van onroerende goederen, behoeft het bestuur machtiging van een ledenvergadering, welke machtiging eveneens nodig is voor verbintenissen langer dan één jaar en/of bedragen hoger dan bepaald bij het Huishoudelijk Reglement.

Huishoudelijk Reglement
Artikel 12

Een door de ledenvergadering vast te stellen Huishoudelijk Reglement geeft nadere regels omtrent het lidmaatschap, het betalen der contributies en entreegelden, de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht, de werkwijze van studiegroepen en alle verdere onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
Het Huishoudelijk Reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met deze statuten. Bij het stemmen over zaken op een ledenvergadering is een gewone meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen voldoende. Bij het stemmen over personen op een ledenvergadering is eveneens de gewone meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen vereist, tenzij anders bepaald.

Venigingsjaar
Artikel 13

Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met een en dertig december.

Contributie
Artikel 14

De gewone leden der vereniging betalen een contributie, zoals die jaarlijks door de Algemene Vergadering wordt vastgesteld. Daarnaast kan de Algemene Vergadering besluiten tot het heffen van een evenredige omslag als de balans in enig jaar verliezen aanwijst. In geval van opzegging of royement blijft het betrokken lid aansprakelijk voor zijn financiële verplichtingen over het gehele lopende verenigingsjaar.

Algemene vergadering
Artikel 15

Jaarlijks heeft minstens één Algemene Vergadering plaats waarop rekening en verantwoording wordt gedaan, verslag over het afgelo-pen verenigingsjaar wordt uitgebracht, de contributie wordt vastge-steld, de eventuele vacatures worden aangevuld, de voorstellen in behandeling worden gebracht en waarop door de kascontrolecommis-sie rapport wordt uitgebracht over het door de penningmeester gevoerde beheer en een nieuwe kascontrolecommissie wordt benoemd. Deze vergadering wordt de “jaarvergadering” genoemd.
Goedkeuring van de jaarstukken strekt het bestuur tot décharge voor het gevoerde beheer.
Algemene Ledenvergaderingen worden geconvoceerd door de secretaris onder goedkeuring van het bestuur tenminste zeven dagen voor het houden daarvan, de dag van oproeping en van vergadering niet meegerekend, schriftelijk aan de adressen van de ereleden en gewone leden.

Wijziging van de statuten
Artikel 16

1. Tot wijziging van deze statuten kan worden besloten, op voorstel van het bestuur, op een ledenvergadering, met een meerderheid van tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen.
   De oproepen voor deze vergadering moeten met de voorstellen tenminste tien dagen vóór de vergadering bij de leden aanwezig zijn. Tegenvoorstellen van de leden moeten minstens vijf dagen vóór de vergadering in het bezit zijn van de secretaris, die de plicht heeft te zorgen dat deze voorstellen vier en twintig uur vóór de aanvang van de vergadering in het bezit van de leden zijn.
2. Tot wijziging van deze statuten kan ook worden besloten op voorstel van tien ereleden en/of leden, die deze voorstellen indienen bij de secretaris, die de plicht heeft een ledenvergadering ter behandeling van deze voorstellen uit te schrijven, met inachtneming van het in dit artikel in lid 1 bepaalde.

Ontbinding
Artikel 17

De vereniging kan te allen tijde worden ontbonden, indien op een ledenvergadering ten minste twee/derde van het aantal stemgerechtigde ereleden en leden zich daarvoor verklaren, waarbij tenminste drie/vierde van het aantal ereleden en leden aanwezig moet zijn.

Is dit aantal niet aanwezig dan kan op een volgende te houden vergadering met een twee/derde meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen, worden besloten tot ontbinding, ongeacht het aantal der aanwezige ereleden en leden. De oproepen voor deze vergaderingen moeten minstens één week van tevoren in het bezit van de ereleden en gewone leden zijn en ze moeten de motivering tot ontbinding bevatten.
Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot liquidatie te zijn. Indien bij zodanig besluit te dien aanzien geen andere regelingen zijn gesteld, geschiedt de liquidatie door het bestuur.
Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de ledenvergadering te bepalen zodanige doeleinden, als het meest met het doel der vereniging zullen overeenstemmen.

Artikel 18

In gevallen waarin deze statuten en de reglementen niet voorzien, beslist het bestuur.

Slotbepalingen
Artikel 19

In alle gevallen, waarin ook de wet niet voorziet, beslist het bestuur.