De cijnsboeken van de abdij van Sint Jacob behoren tot de oudste grondgoederen van Bergeijk. De cijns wordt in 1569 vermeld als : 'Meester Simon Henricx ende Jan van Poppel thiendenaers van de Prelaet van Sint Jacobs tot Luydich van de thienden onder Bercheyck, Westerhoven ende Rythoven soe verre der abdij competerende is metter smaelder tieden ende het chijnsboek siaers voir 43 gulden min 3 stuivers den Hondersten penning' (Rijksarchief Den Haag Raadvan State nr 2166 LL). Er is slechts een cijnsboek overgeleverd van ca. 1655, dat hieronder geraadpleegd kan worden.
 
In onderstaande documenten vindt u de transcriptie met een toelichting.

[ Sint Jacob te Luik_transcriptie ]
[ Sint Jacob te Luik_toelichting ]