Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, inventaris nummer 32

Inventaris nummer 32 overlapt gedeeltelijk inventaris nr. 30 (1653 – 1664) en inventaris nr. 31 (1658 – 1668); zie hiervoor de toelichting op inv. nr.31

inv. 32 afb 01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
inv. 32 afb 02Toelichting:
Deze bundel bevat 284 folio’s met aktes, veelal akten van transport van onroerend goed, maar ook akkoorden, testamenten, geldleningen, boedelinventarissen, erfscheidingen enz.
Behalve deze 284 folio’s bevindt zich voor in de bundel een los register (Tabula) (zie foto hiernaast). Ook zijn op verschillende plaatsen afzonderlijke bundeltjes akten tussengebonden, soms vastgespeld, die de nummering soms verstoren. Ook bevinden zich op verschillende plaatsen tussengevoegde losse documenten waarvan men zich terecht kan afvragen of die in de loop der eeuwen hun juiste plek behouden hebben!

Op het register is na de titel Tabula de opmerking geplaatst: op de folio die ingebonde. sijn.
Hiervan wordt de zaak niet echt duidelijker. Bovendien is het register in zeer slechte staat en is de verwijzing naar de nummering grotendeels weggesleten.

Wij hebben daarom het register gelaten voor wat het is; ook de tussengevoegde en losse bladen meestal buiten beschouwing gelaten en ons beperkt tot de doorlopend genummerde bladen, waarvan wij hier de samenvattingen presenteren.

Als incidenteel toch tussengevoegde en/of losse documenten zijn samengevat, is dat aangegeven met het folionummer waarbij zij werden aangetroffen met de toevoeging “los” of “i” [ingevoegd].
 
 
 De samenvattingen van de protocollen vindt u in onderstaand PDF-bestand

[ Schepenbank Bergeijk 1663-1676 ]
 
 Bij de samenvattingen is gebruik gemaakt van de volgende tekens en afkortingen:
c.u.         cum uxore: met echtgenote
f             folio, blad
lo            lopenzaat
n.w.z.o.   windrichtingen
r.            reengenoot of reengenoten
ro           roede
sp          spijntzaat
v/h         voorheen
vo          verso, achterkant van folio
vv          vervolg (doorlopende tekst)
wed.      weduwe / weduwnaar
x           getrouwd met
xx         hertrouwd met
 
Piet Aarts, april 2012