Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, inventaris nummer 35

inv. 35 deelvergroting afb. 1 120416

Toelichting:
Het hier afgebeelde boekwerk “Prothocolle der Heeren Schepenen van Bergeijk Rijdhoven Westerhoven Borkel ende de Schaft” bevat 381 folio’s (= 764 bladzijden, waarvan folio 208 t/m 226 ontbreken) handgeschreven teksten die hoofdzakelijk betrekking hebben op transacties als koop en verkoop van onroerend goed, obligaties en geldleningen.

Het boek vermeldt, voorafgaand aan de beschrijving van die transacties, welke schepenen zitting hadden in de Dingbank.
Ook bevat het een “Taaffel ofte Register deses Prothocols beginnende met den 10e Meij 1683”; het is zoals toen gebruikelijk, een register op voornaam en het helpt ons niet erg bij het opzoeken. Daarom hebben we het omgezet naar een alfabetisch register op achternaam, waarbij is aangegeven onder welke letter de desbetreffende acte oorspronkelijk was geregistreerd en op welk blad. 

[ Zie PDF-bestand van het register ]

Het boekwerk kent de folionummering wat inhoudt dat de achterzijden van de dubbelzijdig beschreven bladen, geen nummering hebben en worden aangeduid met hetzelfde nummer als de voorzijde, aangevuld met vo [verso].
Aan de genummerde bladen gaat een kopie vooraf van een document betreffende een resolutie van de Staten Generaal over de publieke verkoop van grond in de geschetste rampzalige tijden.

De Stichting Eicha beschikt over een tweetal bundels met samenvattingen van de protocollen uit het onderhavige boekwerk. De samenvattingen, van de hand van Roger Knaepen, zijn met het oog op een bepaald onderwerp bij elkaar gezet en rond 1990 gebundeld; de twee bundels overlappen elkaar grotendeels, vormen een beperkte selectie en bestrijken samen toch maar een beperkt gedeelte van het grondgebied van Bergeijk.
Volledigheidshalve hebben wij nu alle in het boekwerk gearchiveerde akten in een chronologisch totaaloverzicht kort samengevat. Daarbij is in enkele gevallen de samenvattende tekst van Roger Knaepen gehanteerd.
Behalve de genummerde folio’s bevat de bundel een beperkt aantal ingevoegde stukken, soms niet meer dan een soort memobriefje:

 

inv. 35 afb 02 

soms zelfs met zegellak ‘verankerd’ en fraai door een notaris verlucht.

 inv. 35 deelvergroting afb. 3 120416

 

De samenvattingen van de protocollen vindt u in onderstaand PDF-bestand.

[ Schepenbank Bergeijk 1683-1699 ]
 
 Bij de samenvattingen is gebruik gemaakt van de volgende tekens en afkortingen:
c.u.          cum uxore: met echtgenote
f               folio, blad
lo             lopenzaat
n.w.z.o.   windrichtingen
r.             reengenoot of reengenoten
ro            roede
sp           spijntzaat
v/h          voorheen
vo           verso, achterkant van folio
vv           vervolg (doorlopende tekst)
wed.       weduwe / weduwnaar
x            getrouwd met
xx          hertrouwd met
 
Piet Aarts